Privacybeleid – Algemene Voorwaarden Soul Talk

Soul Talk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over de gegevens die ik verzamel. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Soul Talk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • Ik uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Ik geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ik op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Soul Talk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Soul Talk – Zonen 09 BVBA
Sharon Duverger
Rombaut Keldermansstraat 19
9000 Gent
0476/876 922
hello@soul-talk.be

Waarom verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Soul Talk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen nadat u zich inschreef op de nieuwsbrief van Soul Talk.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik  de volgende persoonsgegevens van u vragen en bijhouden:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Gegevens van de organisatie of het bedrijf waarvoor u werkt: naam, adres, telefoonnummer, e-mail.

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van de website
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen samenwerkingsovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn 

Soul Talk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn  verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Soul Talk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. U kan mij ook contacteren via het contactformulier op de website www.soul-talk.be.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Soul Talk kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal ik een aankondiging doen op de website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2019. Oudere versies van dit privacy statement zullen in mijn archief worden opgeslagen. Stuur mij een e-mail als u deze wilt raadplegen.